امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
آزمایشگاه ميکروبيولوژی عمومی

بخش ميکروب شناسي با استفاده از محيط هاي كشت با كيفيت، آزمون هاي کنترل ميکروبيولوژي کليه فراورده هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، دارويي و ضدعفوني کننده ها را بر عهده دارد. اهم آزمايشات اين بخش عبارتند از شمارش کلی وشمارش انواع ميکروبهای هوازی مزوفيل، سرماگرا، سودوموناس آئروژينوزا، ويبريو، کليفرم، اشيرشيا، استاف اورئوس کوگولاز مثبت، باسيلوس سرئوس، سالمونلا، شيگلا، استرپتوکوک، نتروباکترياسه، اسيد دوست، هاگدار مقاوم به حرارت، کلستريديوم پرفرژانس و بوتولينوم، اسپور گرمادوست، مزوفيل و...، تايپينگ سالمونلا و ...

1
طراحی سایت : ایران طراح