امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی (GC)
اين بخش با استفاده از ستونهای مختلف اندازه گيری ترکيبات متعددی را انجام می دهد. مهمترين آزمونهای موجود در اين آزمايشگاه عبارتند از انواع سموم مورد استفاده کشاورزی، پروفايل اسيدهای آمينه، پروفايل اسيدهای چرب و استرول ها، دي اكسان، 
آنتی اکسيدانت ها و ...
1
طراحی سایت : ایران طراح