امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
آزمایشگاه کنترل آنزيم و فرآورده های آنزيمی
آزمايشگاه آنزيم شناسي در زمينه شناسائي و كنترل كيفي آنزيم هاي مورد مصرف در صنايع مختلف از جمله مواد غذائي و آرايشي يهداشتي فعاليت مي نمايد. . اهم آزمايشات قابل انجام در اين بخش عبارتند از اندازه گيری فعاليت انواع آنزيم ها مانند پروتئاز، ليپاز، فسفوليپاز، آميلاز، نوکلئاز، پکتيناز, مهار كننده تريپسين سويا(Soybean Trypsin Inhibitor) و ...
ازجمله فعاليت هاي آن كنترل آنزيم هاي وارداتي مورد استفاده در فرآورده هاي شوينده و بهداشتي و نيز فرآورده هاي آنزيمي صنايع نان و آبميوه ميباشد. در اين زمينه خدماتي هم در سطح بين المللي ارائه نموده است
 از جمله کنترل ميزان مهار كننده تريپسين سويا  ( (Soybean Trypsin Inhibitor  درفرآورده هاي سويا چون شير سويا است. با توجه به نقش اين مهاركننده در مهار آنزيم تريپسين دستگاه گوارش، اطمينان از عدم فعاليت آن در اين فرآورده خوراكي سويا ضروري مي باشد.
1
طراحی سایت : ایران طراح