امروز دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
آزمایشگاه محصولات تراريخته
اين بخش به کمک روش های مختلف از جمله مولکولی در زمينه شناسائی مواد غذائی طبيعی از مواد تغيير ژنتيکی يافته فعاليت می نمايد.
1
طراحی سایت : ایران طراح