امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
دریافت لوح تقدیراز سازمان غذا و دارو

در پی ارسال نمونه مجهول از سازمان غذا و دارو در بخش مکملها که شامل فلزات و ویتامینها بود . با توجه به دقت بسیار بالا در جوابدهی و دقیق بودن نتایج لوح تقدیری از طرف سازمان غدا و دارو به مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین اهدا شد.

1
طراحی سایت : ایران طراح