آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه ميکروبيولوژی

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فروارده های تراریخته

آزمایشگاه GC (کروماتوگرافی گازی)

کروماتوگرافی گازی یکی از رایج­‌ترین و مهم­‌ترین دستگاه‌های مورد استفاده در آناليز دستگاهی به روش كروماتوگرافی­ است، که برای جداسازی ترکیباتی با دمای جوش پایین­‌تر از 500 درجه سانتی­گراد (ترکیبات فرار) به­ کار می‌رود. در کروماتوگرافی گازی، جداسازی اجزا یک مخلوط بر اساس نقطه جوش ترکیبات و همچنین متناسب با میزان توزیع اجزا تشکیل دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت می­‌گیرد.

ثبت سفارش
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو