مرحله سوم ارسال نمونه و نامه درخواست آزمایش

مرحله سوم ارسال نمونه و نامه درخواست آزمایش

ارسال نمونه:

فرم درخواست: تکمیل و ارسال فرم درخواست مناسب برای هر نمونه، شامل تمام جزئیات لازم مانند نوع نمونه، تست های مورد نیاز و هرگونه دستورالعمل خاص.

برچسب زدن: نام، تاریخ، شناسه نمونه و هر گونه جزئیات مربوطه را به وضوح روی هر نمونه برچسب بزنید. نمونه های دارای برچسب نامناسب پردازش نخواهند شد.

بسته بندی: مطمئن شوید که نمونه ها به طور ایمن بسته بندی شده اند تا از آلودگی یا آسیب در حین حمل و نقل جلوگیری شود. از ظروف مناسب و روش های آب بندی استفاده کنید..

 

مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو