مجید حبیبی

مدیر پشتیبان فنی و تجهیزات

کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

 

مجید حبیبی
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو