خسرو آقائی پورکلیانی

ریاست و مدیر آزمایشگاه

کارشناسی شیمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتری PhD بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست دکتری مهندسی ژنتیک و مدلسازی مولکولی National Cancer Institute, National Institute of Health, USA

خسرو آقائی پورکلیانی
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو