الهه سعیدي

مسئول فنی بخش میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

 

الهه سعیدي
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو