شهلا بیاتی

جانشین مدیر آزمایشگاه

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

مدیرفنی صدور نتایج

شهلا بیاتی
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو