محمد جعفری پور

مدیر تضمین کیفیت

کارشناسی ارشد کشاورزی

 

محمد جعفری پور
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو