مریم احمدی

مسئول بخش بیوتکنولوژی

دکتری تخصصی اصلاح نباتات

مدیر آموزشی

 

 

مریم احمدی
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو