بررسی میزان گلوتن در مواد غذایی با استفاده از روش الایزا

چکیده

در سراسـر دنیـا، غـات حـاوی گلوتـن (گنـدم، چـاودار، جـو و جـو دوسـر) به طـور گسـترده مصـرف میشـود. گلوتـن یـک شـبکه پروتئینـی پیچیـده اسـت کـه نقـش مهمـی در ایجـاد بیمـاری سـلیاک دارد. بیمـاری سـلیاک بیمـاری مرتبـط بـا مصـرف گلوتـن اسـت. بـرای آنالیـز گلوتـن از روش الایـزا اسـتفاده میشـود کـه در نهایـت، نتایـج ایـن آزمـون بـا اسـتفاده از خوانشـگر الایـزا مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و میـزان گلوتـن نمونـه مـورد نظـر بهدســت میآیــد کــه ایــن موضــوع بــه بیمــاران ســلیاکی کمــک میکنــد تــا بتواننــد بــا اطمینــان بیشــتری مـواد غذایـی فاقـد گلوتـن را مصـرف کـرده و از عـوارض و خطـرات ایـن بیمـاری در امـان باشـند.

۱۴۰۳ دوشنبه ۱۱ تير
52 بازدید
بررسی میزان گلوتن در مواد غذایی با استفاده از روش الایزا
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو