ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس

چکیده

مراحل آماده سازی غرفه مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین دانش در ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس

۱۴۰۳ پنج شنبه ۱۴ تير
60 بازدید
ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس

مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو