درخواست تامین و تعمیرات  قطعات آزمایشگاهی

درخواست تامین و تعمیرات قطعات آزمایشگاهی

درخواست طراحی آزمایشگاه

درخواست طراحی آزمایشگاه

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره

درخواست آموزش کار با تجهیزات آزمایشگاهی

درخواست آموزش کار با تجهیزات آزمایشگاهی

درخواست مشاوره

مشاوره در زمينه هاي طراحي، تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي كنترل كيفي
مشاوره در طراحي کلی، سكوبندي و چيدمان تجهيزات آزمايشگاهي بر اساس اصول GMPو GLP
مشاوره در زمينه تهيه مواد شيميائي و اوليه مطابق قوانينGMP و GLP
مشاوره در ارتباط با چگونگي مديريت و گردش امور در آزمايشگاه
مشاوره در طراحی و انجام طرح ها و پروژه های تحقيقاتی

 فرم درخواست مشاوره:

مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو