آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه ميکروبيولوژی

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فروارده های تراریخته

آزمون های کیفی، پاتوژن ها:

 • کلستریدیوم پرفرنژنس
 • اشرشیا کلی
 • کمپیلوباکتر
 • لیستریا مونوسیتوژنز
 • سالمونلا
 • استافیلوکوکوس اورئوس
 • کلیفرم
 • انتروباکتریاسه
 • انتروکوکوس روده ای
 • استرپتوکوکوس
 • کلی فرم گرماپای
 • سودوموناس
 • ویبریو کلرا
 • تخم انگل
 • آزمون های مطابق با فارماکوپه آمریکا (USP)

آزمون های کمی، ارگانیسم های عامل فساد و ارگانیسم های اندیکاتور:

 • شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی/بیهوازی
 • شمارش کپک و مخمر
 • باسیلوس سرئوس
 • کلستریدیوم پرفرنژنس
 •  کلی فرم ها (کلی، مدفوعی)
 • اشرشیا کلی
 •  انتروباکتریاسه
 • بی هوازی های تولیدکننده گاز
 • شمارش هتروتروف ها
 • باکتری های مقاوم به اسید
 • شمارش باکتری های اسید لاکتیک
 • شمارش باکتری های اسیدلاکتیک هتروفرمنتیتیو
 • شمارش باکتری های غیر اسید لاکتیک
 • لیستریا مونوسیتوژنز
 • شمارش اسپور باکتری های مزوفیل هوازی/بی هوازی
 • شمارش کپک و مخمر اسموفیل
 • سودوموناس آئروژینوزا
 • شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا
 • استافیلوکوکوس اورئوس
 • شمارش استرپتوکوکوس (کلی،مدفوعی)
 • کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت
 • اسپور کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت
 • باکتری های احیاکننده سولفیت
 • شمارش اسپور باکتری های ترموفیل هوازی/بی هوازی
 • شمارش باکتری های ترموفیل هوازی/بی هوازی
 • شمارش ریسه های کپک
 • شمارش یاخته های پیکری (سلول های سوماتیک)
 • آزمون های مطابق با فارماکوپه آمریکا (USP)
 • شمارش مخمر های اسموفیلیک
 • شمارش هاگ باکتری های گرما دوست بی هوازی
 • شمارش هاگ باکتری های عامل فساد بدون گاز
 • شمارش کل هاگهای باکتری های گرما دوست
 • ارزیابی های میکروسکوپی

توکسین های میکروبی:

باکتریال اندوتوکسین

ثبت سفارش
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو