گالری تصاویر

فضای آزمایشگاهی
فضای آزمایشگاهی

فضای آزمایشگاهی مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین

بیشتر ...
شرکت در نمایشگاههای بین المللی
شرکت در نمایشگاههای بین المللی

شرکت در نمایشگاههای بین المللی

بیشتر ...
کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی

بیشتر ...
 بازرسی ادواری
بازرسی ادواری

بازرسی ادواری مراجع ذیربط از آزمایشگاه برای به روز بودن آزمایشگاه مطابق استانداردهای وزارت بهداشت و استانداردهای بین المللی

بیشتر ...
ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس
ششمین نمایشگاه دارویی خاورمیانه فارمکس

بیشتر ...
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو