اطلاعات کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاههای تیر و مرداد ماه 1403 مجتمع آزمایشگاهی بهشت آیین
اطلاعات کارگاه ها و دوره های آموزشی

همراه با صدور گواهینامه مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو