پوستر کارگاه ها و دوره های آموزشی

اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفروز
پوستر کارگاه ها و دوره های آموزشی

همراه با صدور گواهینامه مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 
 

 

مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو