آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه ميکروبيولوژی

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فروارده های تراریخته

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

اين بخش با استفاده از اسپکتروفتومتری جذب اتمی با سه روش کوره گرافيتی, شعله و سيستم هيدريد ژنراتور ونيز اسپکتروسکوپی نشر اتمی توان اندازه گيری بيش از 24 مورد از عناصر را دارد. مهمترين فلزات قابل اندازه گيری عبارتند از:
سديم Na، پتاسيم K، ليتيم Li, منيزيم Mg، کلسيم Ca، آهن Fe، رویZn ، مسCu ، نيکلNi ، کبالتCo ، منگنز Mn ، کرومCr ، قلع Sn، سلنيمSe ، ارسنيکAs ، جيوهHg ، کادميوم Cd، سربPb ,باريم Ba و...

 

 

ثبت سفارش
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو