درخواست تامین و تعمیرات  قطعات آزمایشگاهی

درخواست تامین و تعمیرات قطعات آزمایشگاهی

درخواست طراحی آزمایشگاه

درخواست طراحی آزمایشگاه

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره

درخواست آموزش کار با تجهیزات آزمایشگاهی

درخواست آموزش کار با تجهیزات آزمایشگاهی

درخواست آموزش کار با تجهیزات آزمایشگاهی

آموزش پرسنل آزمايشگاهي در زمينه های مختلف مانند کنترل شيميائی، ميکروبی، مولکولی و آنزيمی از بر نامه هاي اصلي اين واحد مي باشد.
هم كارگاه هاي آموزشي تئوری و عملی مختلفي در حال حاضر توسط محققين و متخصصين اين مركز برگزار ميگردد عبارتند از:
کارگاه های علوم و تکنولوژی های نوين
کارگاه های آموزشي کيفيت مطلوب GXP
کارگاه های آموزشي معتبر سازی(Validation)

 فرم درخواست آموزش کار با تجهیزات آزمایشگاهی:

مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو