درخواست تامین و تعمیرات  قطعات آزمایشگاهی

درخواست تامین و تعمیرات قطعات آزمایشگاهی

درخواست طراحی آزمایشگاه

درخواست طراحی آزمایشگاه

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره

درخواست آموزش کار با تجهیزات آزمایشگاهی

درخواست آموزش کار با تجهیزات آزمایشگاهی

درخواست طراحی آزمایشگاه

مجتمع آزمايشگاهي بهشت آيين در مجموعه اي با آزمايشگاه های تخصصی و عمومی شامل آزمایشگاه شیمی عمومی، آزمایشگاه شيمی تخصصی، آزمایشگاه ميکروبيولوژی عمومی، آزمایشگاه ميکروبيولوژی عمومی، آزمايشگاه اسپكتروسكوپی جذب اتمی، آزمایشگاه کروماتوگرافی مايع (HPLC)، آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی (GC)، آزمایشگاه کنترل آنزيم و فرآورده های آنزيمی، آزمایشگاه تعيين هويت فرآورده های غذائی، آزمایشگاه محصولات تراريخته و آزمایشگاه نانوتكنولوژی و کنترل محصولات نانو(در تمامي علوم و تخصص هاي مورد نياز) با پرسنل متخصص با مدارک دكتراي تخصصی (PhD)، كارشناسي ارشد و كارشناسي در زمينه هاي علوم مختلف مربوطه و به پشتوانه تجهيزات پيشرفته و به روز خود، در زمينه آنالیز و كنترل كيفي مواد غذائي، داروئي، آرايشي، بهداشتي و واکسن فعاليت می نمايد.

 فرم درخواست طراحی آزمایشگاه:

مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو