آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه ميکروبيولوژی

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فروارده های تراریخته

بخش شيمی تخصصی آزمونهای خاص که بصورت موردی در مواد  يا محصولات خاص مورد استناد است را پوشش ميدهد. آزمونهای این بخش از دامنه گسترده ای برخوردار می باشد. از مهمترین موارد آن میتوان به  اندازه گیری بنزوات، سوربات، سيترات، سختی آب، کارامل، تانن، کلروفيل، کاروتنوئيدها، ليکوپن، فنل، پلی فنل ها، فيبر خام، فيبر آنزيمی، فيبر شوينده، سولفات، فلورايد، انيدريد سولفورو، ترکيبات نيتروژن، نيترات، نيتريت، گالات، آنتی اکسيدانها، فسفر، کلر، کلسيم، منيزيم، آهن، دياستاز، کافئين، کينين، الکل اتيليک، هيدرواکسی پرولين، اسيد لاکتيک، کراتين، کراتينين و يد اشاره کرد.

ثبت سفارش
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو