آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه ميکروبيولوژی

آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی و فروارده های تراریخته

میکروبیولوژی تخصصی

انجام آزمون های خاص و تخصصی میکروبیولوژی با کامل ترین امکانات و زیر نظر متخصصین با تجربه تیم مابا، از دیگر فعالیت های این واحد می باشد.

 

ميكروبشناسي تخصصي:

 • آزمون هاي تعیین فعالیت باکتری کشی ضدعفونی کننده ها و گندزداها 
 • آزمون های تعیین فعالیت قارچ کشی ضد عفونی کننده ها و گندزداها
 • آزمون های تعیین فعالیت اسپورکشی ضدعفونی کننده ها و گندزداها
 • آزمون های تعیین فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی بر روی کالای نساجی
 • آزمون های تعیین فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی بر روی سطوح پلاستیکی و سایر سطوح نامتخلخل 
 • آزمون های تعیین پایداری مواد موثره در ضدعفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی
 • آزمون های تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC)
 • آزمون های تعیین حداقل غلظت کشنده (MBC)
 • آزمون های ارزیابی کارایی محیط های کشت میکروبیولوژی
 • آزمون های کنترل محصولات پروبیوتیک
 • آزمون های سترونی تجهیزات و وسایل پزشکی
 • آزمون های استریلیتی دارویی
 • آزمون های شناسایی آنتی بیوتیک ها (تتراسیکلین، بتالاکتام) در مواد لبنی
 • آزمون فینگر تست
 • آزمون فیلتراسون برای آب
 • خدمات کنترل کیفی بهداشت کارکنان صنایع
ثبت سفارش
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو