مطالب پر بازدید

کارگاه آموزشی ایمنی، پیشگیری و مقابله با حریق
کارگاه آموزشی ایمنی، پیشگیری و مقابله با حریق

کارگاه آموزشی ایمنی، پیشگیری و مقابله با حریق

بیشتر ...
۱۴۰۳ يکشنبه ۲۶ فروردين
کارگاه آموزشی ایمنی  پیشگیری و مقابله با حریق
کارگاه آموزشی ایمنی پیشگیری و مقابله با حریق

کارگاه آموزشی ایمنی، پیشگیری و مقابله با حریق

بیشتر ...
۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين
برگزاری دوره آموزشی ردیابی مواد غذایی تراریخته
برگزاری دوره آموزشی ردیابی مواد غذایی تراریخته

دوره تخصصی ردیابی مواد غذایی تراریخته و دست ورزی شده ژنتیکی به صورت تئوری و عملی در مجتمع آزمایشگاهی...

بیشتر ...
۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين

کارگاه ها و دوره های اموزشی

برگزاری دوره آموزشی ردیابی مواد غذایی تراریخته
برگزاری دوره آموزشی ردیابی مواد غذایی تراریخته

دوره تخصصی ردیابی مواد غذایی تراریخته و دست ورزی شده ژنتیکی به صورت تئوری و عملی در مجتمع آزمایشگاهی...

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين
کارگاه آموزشی ایمنی  پیشگیری و مقابله با حریق
کارگاه آموزشی ایمنی پیشگیری و مقابله با حریق

کارگاه آموزشی ایمنی، پیشگیری و مقابله با حریق

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين
کارگاه آموزشی ایمنی، پیشگیری و مقابله با حریق
کارگاه آموزشی ایمنی، پیشگیری و مقابله با حریق

کارگاه آموزشی ایمنی، پیشگیری و مقابله با حریق

مشاهده بیشتر ...
۱۴۰۳ يکشنبه ۲۶ فروردين
مشتری 1
مشتری 2
مشتری 3
مشتری 4
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
سازمان غذا و دارو